Storybook Weaver Deluxe

Cheannaich mi am program seo don ghille agam agus chòrd e ris cho mòr ’s gu robh mi smaoineachadh gum b’fhiach fheuchainn le clas beag ‘tutorial’ a bh’agam.   Tha e a’ cosg ~ 9.99 agus tha e freagarrach airson Windows a-mhàin.  Tha e soirbh a chuir air an coimpiutair.   Bhithinn-sa ga chleachdadh le triùir còmhla ach dh’fhaodadh gum biodh e freagarrach a’ chleachdadh le projector cuideachd.  The e soirbh gu leòr a chuir air coimpiutair agus tha e soirbh a chleachdadh.
Air an taobh chlì den duilleig, tha leabhar-lann de clipart agus tha thu taghadh an dealbh a tha thu ‘g iarraidh.   Tha diofar seòrsaichean dealbh ann – adhar, talamh, muir, monaidhean, càraichean, bàtaichean, daoine a’ coiseachd, a’ suidhe nò a’ ruith.   Tha na dealbhan a theid a thaghadh a’ dol air an taobh cheart, gu h-àrd, agus gabhaidh an deanamh nas motha no nas lugha, agus an gluasadh timchioll.   Gu h-ìosal, tha thu taipeadh an stòiridh.
Uaireannan, bhithinn a taipeadh stòiridh agus ag iarraidh air na sgoilearan dealbh a tharraing a rèir na bha sgrìobhte agus, uaireannan, dheanainn suas dealbh agus bhiodh aca-san ris an stòiridh a sgrìobhadh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: