Archive for August, 2007

EclipseCrossword

Seo am program a b’fhearr leam fhin airson toimhseachain-tarsainn.   Tha e soirbh a chleachdadh agus gheibh sibh diofar seorsa toimhseachan as.

http://www.eclipsecrossword.com/

Leave a Comment

Hot Potatoes

Math comhla ri sgadan fuar  …

Cuideachd math airson eacarsaich lion-na-bearnan, cuir-ann-an-ordugh, iomadh-roghainn, tòimhseachan-tarsainn, is rudan mar sin.   Gu math soirbh a chleachdadh.

Seo far am faigh sibh e: http://hotpot.uvic.ca/

Comments (1)